Oferowane usługi

Sage

ERP XL - Moduły systemu

ERP XL - Zarządzanie i Analizy

1
Projekty, Umowy

Firmy realizujące projekty, bez względu na profil działalności, muszą na bieżąco monitorować rozwój działań przewidzianych harmonogramem, śledzić stopień realizacji budżetu w zakresie kosztów i przychodów czy też wykorzystania i stanu zasobów. Comarch ERP XL umożliwia nadzorowanie rentowności projektu na kolejnych jego etapach za sprawą całkowitej integralności obszarów operacyjnego zarządzania projektami oraz controllingowych. Ewentualne niebezpieczeństwa i ryzyka, będące wynikiem np. odchyleń od budżetu, zostają szybko zarejestrowane, aby można było niezwłocznie podjąć działania korygująco-zapobiegawcze.

Moduł gwarantuje:

Funkcjonalność modułu Projekty, Umowy:

 • pomoc w obiegu dokumentów w ramach danego projektu: dokumentów zamówień (zapytań ofertowych, ofert, zamówień), dokumentów handlowych i magazynowych oraz obiektów projektowo-produkcyjnych (kosztorysów projektów czy harmonogramów),
 • katalogowanie prowadzonych przetargów i integrację z aplikacjami kosztorysowymi, dzięki czemu nadzór nad zakończeniem poszczególnych etapów procesu jest jeszcze dokładniejszy,
 • precyzyjne budżetowanie oraz monitorowanie rzeczowej wykonalności założeń finansowych (na bazie dokumentów kosztowych, zamówień czy kart pracy),
 • stworzenie własnego kosztorysu dla danego zlecenia, a także import kosztorysów z zewnętrznych aplikacji (np. danych z pliku programów kosztorysowych Norma Pro oraz Zuzia),
 • ewidencjonowanie i zarządzanie różnego rodzaju umowami, w tym monitorowanie rentowności czy obsługa aneksów.
2
Business Intelligence

Firmom, w których każdego dnia powstaje tak dużo danych, że trudno je analizować, z pomocą przychodzi Business Intelligence. Rozwiązanie to jest nieocenionym wsparciem w zakresie analizy bieżącej sytuacji firmy.

Dostępność informacji:

Funkcjonalność modułu Business Intelligence:

 • raporty obrazowane w wielu układach i przekrojach (tabele, mapy, wykresy), dotyczące wszystkich procesów zachodzących w firmie,
 • opcja generowania raportów przez pracowników za pomocą myszki (metoda „przeciągnij i upuść”) lub skorzystania z bazy kilkudziesięciu rutynowych, gotowych do zastosowania analiz,
 • raportowanie nieplanowanych odchyleń za pomocą systemu automatycznych powiadomień i alertów e-mail,
 • wgląd w analizy przez przeglądarkę internetową, pocztę elektroniczną oraz urządzenia mobilne – optymalna funkcjonalność dla tych, którzy pracują poza biurem.
3
Obszary analityczne

Moduł oferuje

Funkcjonalność modułu Obszary analityczne:

 • Logistyka – umożliwia kompleksowe raportowanie danych dotyczących transakcji sprzedaży towarów i usług, z ujęciem obniżek i promocji, transakcji zamówień, stanów i ruchów magazynowych, ofert oraz zakupów.
 • CRM – informacje o skuteczności na danych etapach kampanii marketingowej, monitoring przychodów, wydatków i liczby sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy te prowadzą do uzyskania szczegółowej dokumentacji, wykorzystywanej potem przez sprzedawców i osoby odpowiedzialne za proces strategii marketingowej.
 • Wizyty i transport – analizy dotyczące wysłanych dokumentów i paczek, oparte na kryterium czasu, danego spedytora, wybranej formy transportu itp., raporty odnoszące się do wizyt handlowców u klientów (np. czas dojazdu, poniesione koszty czy przychody zdobyte przez przedstawicieli handlowych), analizy działalności pracowników (np. wydatki na delegacje).
 • Płatności – analiza rozliczonych płatności oraz nierozliczonych jeszcze należności i innych powinności firmy, wnikliwy nadzór historii rozliczeń.
 • Księgowość – dokładna analiza sald i obrotów na kontach księgowych, generowanie zestawień księgowych określonych przez użytkownika. Badanie obrotów i sald odbywa się w oparciu o typ konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybraną klasę kont czy waluty zapisów. Za sprawą narzędzi Business Intelligence dane z obszaru księgowego zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, tworząc świetny punkt wyjścia do podejmowania decyzji co do działalności przedsiębiorstwa.
 • Produkcja – kompletna informacja z obszaru zleceń produkcyjnych, kolejnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasu potrzebnego na wykonanie operacji przy eksploatacji odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Dzięki drobiazgowym analizom produkcji możliwe jest skupienie się na każdym detalu procesu. Pozwala to zarządzającym na szybką reakcję w przypadku usterki technicznej maszyn, zauważonych odstępstw od planu czy też innych czynników mogących destrukcyjnie wpłynąć na kondycję firmy.
 • Wyniki operacyjne – informacje o przychodach i kosztach, nie tylko całej firmy, lecz także jej pododdziałów.
 • Business Scorecard – zestawienie pozwalające określić tzw. kluczowe wskaźniki efektywności, będące miernikami kondycji firmy. Określenie słuszności kierunku obranego przez firmę jest możliwe dzięki stałej analizie wartości oraz tendencji tych wskaźników i porównaniu z oczekiwanymi wartościami.
 • Budżetowanie – wsparcie w nazywaniu i osiąganiu strategicznych celów firmy poprzez tworzenie wielowariantowych budżetów, zakładających różne scenariusze (optymistyczne, realistyczne, pesymistyczne), a następnie śledzenie stopnia realizacji budżetu.
 • Data mining – możliwość wynajdywania niewidocznych zależności pomiędzy danymi i na ich bazie przewidywania przyszłych wartości, np. prognoza sprzedaży, segmentacja klientów, analiza koszyka zakupów klientów.
4
Przykłady stosowanych analiz

Główne funkcje modułu:

Funkcjonalność modułu Przykłady stosowanych analiz:

 • Alokacja kosztów – możliwość jakiegokolwiek rozbicia kosztów ogólnych w oparciu o zdefiniowane przez siebie klucze (np. analiza kosztów marketingu w podziale na przychody z poszczególnych produktów, analiza ogólnych kosztów energii elektrycznej w podziale na produkty, analiza kosztów wynagrodzeń w podziale na osobodni w ramach realizowanych projektów itp.).
 • Analiza ABC-XYZ – zestawienie łączące podział produktów z uwagi na ich udział w przychodach (A – towary o wysokim udziale w przychodach, C – towary o niskim udziale w przychodach) oraz z uwagi na strukturę ich zużycia (X – regularne zużycie, Z – nieregularne zużycie); współczynniki produktów w ramach klasyfikacji ABC-XYZ okazują się pomocne w automatycznym określaniu i zachowywaniu optymalnego poziomu zapasów.
 • Analizy oparte na danych statystycznych GUS – porównywanie danych wewnątrzfirmowych z informacjami rynkowymi (np. analiza wskaźników PKB, kursy walut NBP, analiza średnich cen detalicznych towarów i usług, analiza struktury demograficznej ludności na wybranym terenie, analiza liczby i struktury podmiotów gospodarczych).
 • Symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych (analiza What-If) – definiowanie wielkości będącej przedmiotem analizy oraz elementów, które mają na nią wpływ, a następnie analiza wpływu zmian wartości założonych czynników na badaną wartość (np. wpływ zmian kursów walutowych na zyski ze sprzedaży, wpływ zmian cen na finalny wynik finansowy).
 • Określenie przyszłego zachowania klientów (analiza RFM) – zasadza się na zbieraniu informacji o kontrahentach na bazie przeszłych zachowań zakupowych. Wynikiem raportu ma być znalezienie klientów najbardziej wartościowych dla firmy.
 • rejestrowanie produktów przynoszących największy zysk czy też kontrahentów najbardziej zalegających z opłatami – wybór „Top-N” elementów ogranicza wyniki analizy do „N” – największych/najmniejszych wartości, czego skutkiem jest zysk w postaci informacji przystępnej w analizie.

Wybór systemu

Teraz gdy już miałeś przyjemność zapoznania się z naszymi modelami wdrożeniowymi, ale kompletnie nie wiesz, jaki system ERP wybrać dla swojej działaności, przygotowaliśmy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Możemy już na tym etapie pomóc Ci zawęzić zakres poszukiwać odpowiedniego systemu. Dzisiejszy rynek oferuje szereg rozwiązań dla biznesu, w mnogości których nie jest łatwo się odnaleźć. Dlatego prezentujemy poniżej pakiety, które na podstawie wskazanych przez Ciebie parametrów pozwolą wyznaczyć systemy dedykowane określonym modelom firmy.

Pakiety

Jeżeli nie wiesz jeszcze jakiego rozwiązania potrzebujesz, zapoznaj się z naszymi pakietami.
Poniżej znajdują się 3 sugerowane przez nas pakiety. Każdy z nich ostatecznie zostaje przez nas zoptymalizowany po zapoznaniu się z oczekiwaniami firmy.

Branża firmy
Rozmiar firmy

Branża

produkcja

Działalność

produkcyjna

Zamów

Wycena oprogramowania

Proponujemy Państwu przeprowadzenie indywidualnej wyceny.
Wybierz jakie moduły będą ci potrzebne i uzyskaj najlepszą cenę pakietu.

Skorzystaj z wyceny